INFORMACIJE POSAMEZNIKOM V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

 

  1. SPLOŠNO IN O UPRAVLJALCU OSEBNIH PODATKOV

V Odvetniški pisarni Bloudek opravljata odvetniški poklic v skladu s predpisi, ki urejajo odvetništvo, odvetnik Ingmar Bloudek in odvetnica Breda Bloudek.

Podrobnosti v zvezi z našim poslanstvom si lahko preberete na naši spletni strani bloudek.si.

Da bi lahko izpolnili vaša pričakovanja, pri našem delu potrebujemo določene podatke, zlasti podatke, ki so osebne, poslovne ali druge narave. Vse podatke, ki nam jih na kakršenkoli način posredujete oziroma jih pridobimo v okviru opravljanja odvetniškega poklica, ohranimo zase in varujemo tajnost podatkov, do katerih javnost nima dostopa, vse v okviru načela poklicne tajnosti, h kateremu smo zavezani v skladu s Kodeksom odvetniške poklicne etike, ki ga dosledno spoštujemo. Z vsebino tega načela in dolžnostmi, ki iz njega izhajajo, so seznanjene vse osebe, ki delajo pri odvetniku.

Glede na naravo našega dela in ker v zvezi s tem torej pridobivamo in obdelujemo tudi osebne podatke posameznikov, vam v nadaljevanju podajamo osnovne informacije, o katerih smo vas dolžni obvestiti v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Prosimo, da v nadaljevanju navedeno še posebej pazljivo preberete in nas obvestite, če imate v povezavi s tem kakšna vprašanja.  

Upravljalec vaših osebnih podatkov je odvetnik Ingmar Bloudek, Maistrova ulica 30, 2000 Maribor (v nadaljevanju: odvetnik).

Odvetnik ni zavezan k imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 

  1. O NAMENIH IN PRAVNIH PODLAGAH OBDELOVANJA OSEBNIH PODATKOV

V Odvetniški pisarni Bloudek se osebni podatki posameznikov obdelujejo za namene opravljanja odvetniškega poklica, in sicer v zvezi z zagotavljanjem oziroma opravljanjem storitev pravnega svetovanja, zastopanja in drugih odvetniških storitev ter za organizacijo in nemoten potek dela v pisarni. Katere osebne podatke potrebujemo oziroma obdelujemo, je odvisno od vsake posamezne pravne zadeve, ki nam jo zaupate v reševanje, o čemer boste tekom izvajanja naših storitev pošteno obveščeni.

Osebni podatki se obdelujejo v skladu z/s:

  • veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (zlasti GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakonom o odvetništvu, Zakonom o delovnih razmerjih),
  • sklenjeno pogodbo,
  • dano privolitvijo posameznika.

Odvetniške storitve se primarno opravljajo na podlagi pogodbe, ki jo skleneta odvetnik in stranka. Gre za pogodbo, ki je po pravni naravi mandatna pogodba in je sklenjena na podlagi strankinega pooblastila odvetniku in njegovega sprejema le-tega. Vsebina te pogodbe je skladna s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. V primeru sklenitve pogodbe, je zagotovitev določenih osebnih podatkov nujna in v kolikor podatkov ne zagotovite, odvetnik za vas ne bo opravil nobenih storitev.

Kadar je potrebna obdelava osebnih podatkov pred sklenitvijo pogodbe oziroma kadar gre za potrebo po obdelovanju določenih osebnih podatkov, ki so potrebni za lažje komuniciranje (kot npr. telefonska številka, elektronska pošta, ipd.), boste o tem pošteno obveščeni oziroma pozvani, da podate soglasje (privolitev) za takšno obdelavo podatkov.

Uporabniki kontaktnih obrazcev na spletni strani bloudek.si, ki pošljejo povpraševanje ali izpolnijo obrazec v zavihku »Vprašaj 24«, se z oddajo obrazca strinjajo z obdelavo na ta način posredovanih (razkritih) podatkov. Tako posredovani podatki se na spletni strani ne shranjujejo in so poslani direktno na elektronski naslov odvetniške pisarne ter se uporabljajo izključno za potrebe sestave in posredovanja odgovora na vprašanje in morebitno nadaljno komunikacijo z uporabnikom. Pravna podlaga za obdelavo teh osebnih podatkov je 6. člen 1(a) in 6. člen 1(b) GDPR. 

Osebni podatki nasprotne stranke se obdelujejo zgolj in samo za potrebe izvajanja odvetniških storitev za stranko, vse v skladu z določbami predpisov, ki se nanašajo na varstvo osebnih podatkov. Pravna podlaga za obdelavo teh podatkov je 6. člen 1(f) GDPR v zvezi z Zakonom o odvetništvu.

Osebni podatki oseb, ki delajo v odvetniški pisarni, se obdelujejo primarno v skladu s pogodbo, ki je skladna z delovnopravno zakonodajo oziroma z določbami predpisov, ki se nanašajo na  varstvo osebnih podatkov. 

Odvetniška pisarna Bloudek pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredovala nepooblaščenih tretjim osebam. Kadar tako določa veljavno pravo na ozemlju Republike Slovenije, smo dolžni vaše osebne podatke posredovati državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

Zaradi organizacije dela v pisarni ali zaradi našega zakonitega interesa, lahko nekatere podatke zaupamo našim pogodbenikom (pogodbeni obdelovalci). Pogodbeni obdelovalci zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu odvetnika, v mejah njegovega pooblastila in skladno z nameni, ki so zgoraj opredeljeni. To velja zlasti za računovodski servis Odvetniške pisarne Bloudek, osebe, ki jim je zaupana računalniška podpora v Odvetniški pisarni Bloudek, substitute odvetnika ali druge morebitne pooblaščence odvetnika, ki zastopajo njegove zakonite interese.

 

  1. PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, poslano na e-naslov: odvetniskapisarna.bloudek@gmail.com ali na naslov: Maistrova ulica 30, 2000 Maribor, lahko posameznik zahteva dostop do osebnih podatkov, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov. 

Na enak način lahko posameznik poda tudi zahtevo za preklic ali spremembo danega soglasja (privolitve) v obdelavo osebnih podatkov, če je bilo to predhodno podano, pri čemer pa takšen preklic (sprememba) nima vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Kadar posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu, to je pri Informacijskem pooblaščencu RS.

 

  1. ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki posameznikov se hranijo tako dolgo, kot je to nujno potrebno za dosego namena obdelave. V primeru, ko rok hrambe določa zakon, hranimo podatke za dobo, ki je v skladu z zakonom. V kolikor gre za izvrševanje posamezne pogodbe, podatke hranimo za čas njene veljave oziroma za čas, potreben za njeno izvršitev in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe. Če pogodba preneha, se osebni podatki lahko hranijo oziroma obdelujejo tudi za čas, ki je potreben zaradi zakonitih interesov upravljalca (npr. izterjava plačila odvetniške storitve). 

V primeru, da ste za obdelavo osebnih podatkov podali soglasje (privolitev), bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica danega soglasja oziroma v skladu s pogoji, kot jih določa sprememba soglasja (privolitve). 

 

V Mariboru, 1. 1. 2020                                                                                            Odvetnik Ingmar Bloudek